หนึ่งในความสำเร็จทางด้านการศึกษา

"รางวัลระดับเหรียญทองแดง การสอบ Onet ปีการศึกษา 2558"

ได้รับรางวัลจากค่าเฉลี่ยสาระหลักต่างๆ

พิธีมอบเกีรยติบัตร Onet ปีการศึกษา 2556

พิธีมอบเกีรยติบัตร Onet ปีการศึกษา 2556

รางวัลเหรียญทองแดง ปีการศีกษา 2556

รางวัลเหรียญทองแดง ปีการศีกษา 2556

รางวัลเหรียญทองแดง ปีการศีกษา 2557

รางวัลเหรียญทองแดง ปีการศีกษา 2557

คุณภาพมากกว่า 97 ปี