นักเรียนที่สอบเข้าโครงการ Gifted
และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของปีการศึกษา 2559

  1. นักเรียนที่สอบเข้าโครงการ Gifted
    และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของปีการศึกษา 2558

นักเรียนที่สอบเข้าโครงการ Gifted และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของปีการศึกษา 2557

ได้รับเกียรติบัตร
ประกันคุณภาพการศึกษา

รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม ปี 2555-2558 โดย สมศ

เกียรติบัตรประกันคุณภาพ
ปี 2554-2557

ระดับปฐมวัยดีมาก
ระดับการศึกษาพื้นฐานดีมาก  

เหรียญคะแนน O-Net

คะแนน Onet-เหรียญทองแดง ปี 2556

คะแนน Onet-เหรียญทองแดง ปี 2556

คะแนน Onet คะแนนพื้นฐานรวม 5 กลุ่มสาระ เกิน ร้อยละ 50 ปี 2554

คะแนน Onet-เหรียญทองแดง ปี 2553

คะแนน Onet-เหรียญเงิน ปี 2552

คะแนน Onet-เหรียญเงิน ปี 2552