งานเปิดกองการเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
ปีการศึกษา 2559
วัน ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559