เรียน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน

ใช้ FOCUS ENGLISH PROGRAM สำหรับ ประถม

Tri Lingual Curriculum

FOCUS ENGLISH PROGRAM

หลักสูตรของโรงเรียนสัจจพิทยา "FOCUS ENGLISH PROGRAM" จัดทำขึ้นสำหรับเด็กไทยที่ต้องการเรียนตามหลักสูตรมาตรฐานและสอบผ่านตามเกณฑ์ การประเมิณของกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะเดียวกันก็สามารถสื่อสาร 3 ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เด็กๆ ยังได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้แก่

คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
วิทยาศาสตร์ (Science) 
ดนตรีสากล (Music)
คอมพิวเตอร์ (Computer)


ไม่เพียงแต่ให้เด็กๆ ได้ใช้ภาษาในบริบทที่มีความหมายแต่ยังเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโปรแกรมพิเศษต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษา เช่น English Program (E.P.) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Gifted)

   Our, “Focus English Program,” is designed primarily for Thai students who want the Thai Education Ministry curriculum, but also wish to become fluent in English and Chinese. With the core subjects being taught in Thai to meet goverment graduation requirements, English is offered as a core subject as well as being used as a medium to learn math, science and computer with native speakers. Additionally, Chinese is offered as a foriegn language together with fun activities including morning exercise, sing and dance activities, and Chinese club, beginning from 2-year-old nursery kids, giving our students the oppurtunity to be truly “Trilingual.”

Sajja Grade 4 Choir performed on Mother's Day

เรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้หลักสูตร  PHONICS

Learning Environment Ready

Sajja Science Day, Creating Curiosity.