โรงเรียนสัจจพิทยา - โรงเรียนคุณธรรมคริสเตียน
นอกเหนือจากความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร โรงเรียนให้ ความสําคัญกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคริสตศาสนา มีหลักสูตรการเรียนการสอน การนมัสการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังให้ ทุกคนในโรงเรียนดําเนินชีวิตตามหลักคําสอน ขององค์พระเยซูคริสต์ ให้เป็นคนดีและมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

กิจกรรมเสริม คุณธรรม จริยธรรม

การแข่งขัน Super จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์