โรงเรียนสัจจพิทยาให้ความสำคัญกับ คุณธรรมและจริยธรรมคริสเตียนในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนของเราได้เป็นพลโลกต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม.