CONGRATULATIONS!

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
และ
นักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558