นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของประเทศไทยทำให้แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์โลกร้อน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหามลพิษ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างมาก  หนทางที่จะนำไปสู่อนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงได้นั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  อนุรักษ์และจัดการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ร่วมมือกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อบรม พัฒนา และเรียนรู้การยกระดับการอนุรักษ์พลังงาน ในปีการศึกษา2560

IMG_8019.JPG
อบรมวัฒนา 25-11-60_171110_0026.jpg
S__37445635.jpg

 

โรงเรียนสัจจพิทยา ซึ่งทำหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน และเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค จนสามารถที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อครอบครัวชุมชน และสังคมให้หันมาใช้พลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ อย่างรู้คุณค่า ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสำเร็จ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดังนี้

สายตรวจพลังงาน_171110_0035.jpg

สายตรวจพลังงาน

ร่วมมือช่วยตรวจ ช่วยดู ช่วยแจ้ง

1.           จัดให้มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกในกระบวนการเรียนการสอนทุกชั้นปี เพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมครู บุคลากร และนักเรียน ให้ใช้เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง และน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

2.           จัดให้มีการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนมีปริมาณขยะลดลง โดยครู บุคลากร และนักเรียนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะลงถัง  สามารถคัดแยกขยะโดยทิ้งลงถังได้ถูกประเภท 

3.           จัดให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำและจัดการระบบน้ำทิ้งให้มีประสิทธิภาพ

สายตรวจพลังงาน_171110_0033.jpg
สายตรวจพลังงาน_171110_0027.jpg
สายตรวจพลังงาน_171110_0029.jpg


ได้รับการร่วมมือจากชุมชน

ในการช่วยประหยัดพลังงาน

บริเวณพื้นที่รอบโรงเรียน